NET SARAKSTE: REZONE 

ARHIVS 
PUBLIKACIJAS 
CHAT 
PUBLICET 
(un)SUBSCRIBE 
 

 
 
 
 
Rasa Ðmite, Arvîds Alksnis 
Acoustic.Space / Akustiskâ Telpa 

Alise Tîfentâle 
Anonîmâ atklâtîba 

Arvîds Alksnis 
Net.art #1 (Pie saknçm.) 

Alise Tîfentâle 
Nâkotnes jaunâ rase post-humânie cilvçki 

Uldis Tîrons   
Skaidrîba galvâ un bibliotçkâ 

Auðra Radzevièûte  
Lietuvâ var protestçt pret maksu par vietçjâm telefonsarunâm 

Guntars Laganovskis  
Cilvçks nedrîkst bût viens 

Latvijas Gâze 
Nacionâlais atsveøinâtìbas parks 

Alise Tîfentâle 
Komunikâciju mâksla humânisma beigas vai antihumânisma sâkums. Vai vçl ne?

 
 
 
top